Stavebné bytové družstvo občanov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Inštalácie kompenzačného rozvádzača

Čo sú inteligentné meracie systémy

Inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“) znamená elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej energie pomocou inteligentného meracieho prístroja, ktorý umožňuje zber, spracovanie, prenos a poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom a ďalším účastníkom trhu. Hovoríme o plne automatizovanom systéme, pri ktorom nevzniká potreba fyzického odpočtu.

Dôvodom realizácie IMS je predovšetkým posilnenie práv a ochrany spotrebiteľa na trhu s elektrinou a podpora aktívnej účasti všetkých účastníkov trhu a najmä odberateľov. Základný legislatívny rámec zavádzania IMS tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou z 13. júla 2009, ktorá ukladá všetkým členským štátom Európskej únie (ďalej len „EÚ“) povinnosti týkajúce sa zavádzania IMS do roku 2020.

Inštalácia IMS na území Slovenskej republiky sa vykonáva v súlade s plnením povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy na vymedzenom území, uvedených v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike a vyhlášky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike (ďalej len „Vyhláška“).

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy nainštaluje inteligentný merací systém do odberných miest koncových odberateľov elektriny pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia s ročnou spotrebou elektriny najmenej 4 MWh v súlade s Vyhláškou.

Koncový odberateľ elektriny sa na základe informácií z IMS o priebehu svojej dennej spotreby môže rozhodovať o efektívnom využití elektriny počas dňa. Vďaka inteligentným meradlám je oveľa ľahšie sledovať v priebehu dňa, koľko elektrickej energie míňame v konkrétnom čase a podľa toho meniť a regulovať spotrebiteľské návyky, čo môže prispieť k úspore elektriny.

Z dôvodu výmeny elektromerov na nové elektromery (IMS) Západoslovenská distribučná, a.s. zmení aj odpočtový cyklus z ročného na mesačný, t.j. odberateľ bude mať každý mesiac vyúčtovanie reálnej spotreby. Postupne sa menia elektromery na všetkých odberných miestach – v zmysle zákona o energetike.

http://www.zsdis.sk/sk/O-spolocnosti/Inteligentne-meracie-systemy

Zároveň bude vyhodnocovať aj účinník – distribučná položka vo faktúre.  ZSE Energia, a.s. pre zákazníkov žiadala v Západoslovenskej distribučnej, a.s. prechodné obdobie po výmene elektromera na ½ roka, čo nakoniec distribúcia umožnila všetkých odberateľom, u ktorých sa menil elektromer.

Elektromery zaznamenávajú spotrebu činnej a jalovej energie. Účinník predstavuje pomer medzi činnou a jalovou dodávkou, a zmluvná hodnota účinníka je 0,95 – 1,00. V prípade, ak je hodnota účinníka iná, ako zmluvne dohodnutá hodnota, účtuje Západoslovenská distribučná, a.s. prirážky za nedodržanie účinníka. Prirážky môžu predstavovať značnú finančnú položku vo faktúre.

Najviac jalovej energie v inštalácii obyčaj­ne spotrebovávajú tieto spotrebiče:

  • Motory s malým zaťažením – napr. výťahy.

Dobrý účinník predstavuje optimálne využívanie elektrickej energie. Zvýšenie účinníka poskytuje tieto výhody:

  • Žiadne penále za dodávku jalovej energie
  • Zníženie množstva odoberaného výkonu
  • Zníženie činných strát vo vedení spôsobených pokle­som prúdu pretekajúceho vodičmi
  • Zníženie poklesu napätia na konci vedenia
  • Získanie dodatočnej výkonovej kapacity distribučného transformátora

Zlepšiť účinník je možné pomocou kompenzačných rozvádačov, vďaka ktorým nebude odberateľ platiť prirážky za nedodržanie účinníka. Táto investícia má rôznu dobu návratnosti, v závislosti od výšky prirážky. Na odberných miestach kde sú motory, môže byť hodnota účinníka mimo zmluvnej hodnoty. Vtedy je potrebné sledovať výšku prirážky vo faktúre, aby sa odberateľ mohol rozhodnúť, či je vhodné namontovať kompenzačný rozvádzač.