Stavebné bytové družstvo občanov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Údržba, opravy a rekonštrukcie bytového fondu

Stavebné úpravy v bytoch v správe  SBDO Pezinok


Stavby, ich zmeny a udržiavace práce

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia, alebo na základe stavebného úradu  

Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ stavebný  zákon a vykonávacie predpisy k nemu , alebo osobité predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie , účel a čas trvania.

Ohlásenie stavebnému úradu stačí:

 • Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.
 • Pri  stavebných úpravách , ktorými sa nemení vzhľad stavby , nezasahuje sa do nosných konštrukcií  stavby nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
 • Pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej vzhľad alebo životné  prostredie

Ohlásenie stavebnému úradu

 • Stavebník drobných stavieb , stavebných úprav a udržiavacích prác je ich uskutočnenie vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebný úrad môže určiť, že  ohlásenú drobnú stavbu , stavebnú úpravu , alebo udržiavajúce práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Drobnú stavbu alebo stavebnú stavbu môže stavebník uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, uskutočneniu nemá námietok.

Žiadosť o stavebné povolenie

 • Žiadosť o stavebné povolenie  spolu s predpísanou dokumentáciou podáva stavebník stavebnému úradu. Ak je stavebníkom občan, žiada o povolenie samostatnej stavby, ktorá má čiastočne spočívať  na stavbe druhého občana , musí predložiť písomnú dohodu s vlastníkom tejto stavby obsahujúcu súhlas s povolením stavby.
 • Stavebné úpravy pri ktorých nie je potrebné ohlásenie stavebnému úradu, ani SBDO Pezinok
 • Oprava a výmena nepodstatných  stavebných konštruktcií , omietok , obkladov stien , podláh , dlažby
 • Výmena dverí
 • Výmena okien, pokiaľ sa nemení ich rozmer, členenie alebo farba
 • Výmena zariaďovacích predmetov kuchynských liniek vaní  ,umývadiel, WC

Stavebné úpravy , pri ktorých nie je potrebné ohlásenie stavebnému úradu, ale je potrebné ohlásenie na SBDO Pezinok

 • Výmena radiátorov
 • Radiátory v byte sú súčasťou vykurovacieho systému celého domu. Ohlásenie ich výmien na SBDO  je nutné z dôvodu zabezpečenia inštalácie PMT, výpočtu koeficientu pre výpočet spotreby tepla a kontroly hydraulického vyváženia systému.

Stavebné úpravy, pri ktorých je potrebné ohlásenie stavebnému úradu, vo forme žiadosti o vykonanie stavebných  úprav na predpísanom tlačive Stavebného úradu

 • Výmena okien ak sa mení ich rozmer , členenie alebo farba
 • Presklenie balkónov a logií
 • Výstavba bytového jadra z ľahkých stavebných materiálov na mieste pôvodného bytového jadra

Stavebné úpravy , pri ktorých je potrebné ohlásenie stavebnému úradu , vo forme žiadosti o vytvorenie nového stavebného  povolenia na predpísanom tlačive Stavebného úradu.

 • Každý zásah do panelov a do nosných častí objektu –búranie priečok , zväčšenie otvoru, vytvorenie nového  otvoru , vytvorenie novej priečky
 • Výstavba bytového jadra na mieste inom ako pôvodne
 • K stavebným úpravám je potrebný statický posudok

Povolenie od SBDO Pezinok na vykonávanie  stavebných úprav

 • Pri stavebných úpravách , pri ktorých  Stavebný úrad  žiada povolenie majiteľa, alebo správcu budovy. SBDO toto povolenie vydáva na základe žiadosti žiadateľa  o vykonanie stavebných úprav.

Obsah žiadosti

 • Priezvisko meno  a presnú bytu , pre stavebné úpravy
 • Kontaktná adresa telefónne číslo
 • Majiteľ alebo nájomca bytu
 • Predpokladaný rozsah stavebných úprav
 • Projekt- Náčrt
 • Vyjadrenie majiteľov dotknutý bytov
 • Statický posudok pri zásahu do panelov a do nosných častí objektu- búranie priečok, zväčšenie otvoru ,
 • Vytvorenie otvoru, vytvorenie  novej priečky