Stavebné bytové družstvo občanov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Práva a povinnosti zástupcu vlastníkov v bytovom dome

Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku 
Na bielenisku č. 4, 902 01 PEZINOK

Povinnosti a práva zvoleného zástupcu vlastníkov.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní zvoliť si na schôdzi nadpolovičnou väčšinou hlasov svojho zástupcu. Zástupca vlastníkov zabezpečuje styk vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome so správcom bytového domu. Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytového domu o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky a údržby bytového domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytového domu v súlade s platnou a účinnou zmluvou o výkone správy a platnými a účinnými rozhodnutiami vlastníkov bytového domu. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený  rozhodovať   o   veciach,   o   ktorých   môžu   rozhodovať   len   vlastníci   bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa § 14 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Zástupca vlastníkov je ďalej povinný:

 • vykonávať svoju činnosť osobne, s náležitou starostlivosťou a s ohľadom na záujmy všetkých vlastníkov bytového domu (vchodu),
 • dodržiavať zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a ostatné právne predpisy Slovenskej republiky a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej činnosti, o osobných údajoch vlastníkov bytového domu a o otázkach zabezpečovania správy bytového domu vo vzťahu k nepovolaným osobám,
 • nezneužívať výkon činnosti zástupcu vlastníkov a skutočnosti, o ktorých sa dozvie pri výkone svojej činnosti v prospech vlastnej osoby, rodinných príslušníkov ani iných osôb sebe blízkych,
 • vykonávať  svoju  činnosť  v súlade  s platnou  a  účinnou  zmluvou  o výkone  správy a platnými a účinnými rozhodnutiami vlastníkov bytového domu,
 • informovať vlastníkov bytového domu (vchodu) o svojej činnosti, o činnosti správcu a o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy bytového domu (vchodu),
 • predkladať vlastníkom bytového domu na ich žiadosť vyúčtovania o prehľade nákladov a výdavkov v súvislosti s vykonávaním činnosti zástupcu vlastníkov a zabezpečovaním správy bytového domu (vchodu), ako aj iných potrebných písomných dokladov,
 • upozorňovať správcu bytového domu na potrebu vykonania bežných opráv a údržby bytového   domu   alebo   vchodu   bytového   domu   (napr.   výmena   rozbitého   skla v spoločných častiach alebo zariadeniach bytového domu, vypnutie poškodeného výťahu, nahlasovanie poškodenia elektrických rozvodov v spoločných častiach alebo zariadeniach bytového domu, zastavenie prítoku vody alebo plynu v nevyhnutných prípadoch, porucha kanalizácie a pod.),
 • participovať  pri  zabezpečovaní  bežnej  údržby  a  bežných  opráv  spoločných  častí a spoločných zariadení bytového domu (vchodu),
 • oznamovať bez zbytočného odkladu správcovi havárie resp. stavy hroziacej havárie v spoločných častiach a/alebo spoločných zariadeniach bytového domu (vchodu),
 • potvrdzovať vykonanie dodávateľských prác  v bytovom dome (vchode)  aodborných prehliadok a skúšok zabezpečovaných správcom bytového domu podľa osobitných právnych predpisov,
 • dohliadať na vykonávanie zimnej údržby,
 • dohliadať na výkon upratovania spoločných častí a spoločných zariadení bytového domu (vchodu),
 • podieľať sa v súčinnosti so správcom na zabezpečovaní  písomného  hlasovania vlastníkov bytového domu a v prípade potreby aj na organizovaní schôdze vlastníkov bytového domu,
 • doručovať vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome tzv. hromadnú korešpondenciu (napr. nové Zálohové predpisy alebo Ročné vyúčtovanie služieb) a ďalšie písomnosti na žiadosť správcu bytového domu,
 • v rámci svojich možností a schopností upozorňovať správcu bytového domu na zistené nedostatky a/alebo porušovanie protipožiarnych predpisov a smerníc, predpisov BOZP, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo vnútrodružstevných predpisov v bytovom dome (vchode).
 • zúčastňovať sa preberacieho konania po vykonaní prác uskutočnených v bytovom dome (vchode) dodávateľsky alebo zamestnancami správcu.
 • vykonávať odpočet bytových vodomerov a PRVN v dome / vchode/ , ak odpočet nevykonáva odpočtár.
 • spolupracovať so správcom  pri tvorbe plánu opráv bytového domu. Upozorňovať na nutné opravy.

Zástupca vlastníkov má právo:

 • na odmenu za činnosť zástupcu vlastníkov, ak mu bola rozhodnutím vlastníkov schválená,
 • na všetky informácie o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy bytového domu a nájmu spoločných častí a/alebo spoločných zariadení bytového domu (vchodu) v medziach všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky,
 • vyžadovať od správcu a vlastníkov bytového domu súčinnosť na výkon svojej činnosti,
 • v spolupráci so správcom bytového domu sa podieľať na zabezpečovaní vhodných technických podmienok potrebných pre plynulý priebeh výkonu prác a zabezpečovania služieb a plnení v bytovom dome (vchode),
 • predkladať správcovi podnety na zefektívnenie výkonu správy bytového domu ako celku.

Tento návrh práv a povinností zástupcu vlastníkov môže byť rozhodnutím schôdze vlastníkov rozšírený alebo zúžený tak, aby vyhovoval potrebám konkrétneho domu.

Peter Poustecký  Predseda PD SBDO Pezinok